Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů

1
Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a osob, které vytvořili objednávku na rawstore.cz (souhrnně dále jen jako
„subjekt údajů“). Všechny osobní údaje zpracovává Provozovatel v souladu s
příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních
údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), a na to
navazujících právních předpisů.

2
Subjekt údajů bere na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které Provozovateli
poskytnete, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o
jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

3
V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů Provozovatelem se,
prosím, obraťte na: Miroslav Hanus, e-mail: info@rawstore.

4 Proč tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává?

4.1
Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zejména z těchto důvodů
(účelů):
4.1.1. uzavření příslušné smlouvy / vyřízení objednávky / poskytnutí
Služby.
4.1.2. vedení databáze Uživatelů a jejich kontaktních údajů.
4.1.3. fakturace a vedení účetnictví.
4.1.4. Informování o akcích obchodu

4.2
Provozovatel dále zpracovává osobní údaje osob, které vložily žádost či dotaz do kontaktního formuláře na portálu rawstore.cz, z těchto důvodů
(účelů):
4.2.1. aby jim zaslal nabídku.
4.2.2. aby jim poskytl vyžádanou informaci či jinak vyřídil jejich
žádost.

5
Subjekt údajů bere na vědomí, že na základě registrace v souladu s článkem 2
Obchodních podmínek učiněné na portálu rawstore.cz nebo na základě žádosti či
dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na portálu rawstore.cz dochází ke
zpracováním zadaných osobních údajů Provozovatelem, a to za výše uvedenými
účely. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých subjektem
údajů v kontaktním formuláři, při registraci, či prostřednictvím Účtu.

6
Subjekt údajů dále bere na vědomí, že dochází k předání jeho osobních údajů
Spřízněným osobám pro účely vnitřní administrativy.

7 Co Provozovatele opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými
účely?
7.1. Provozovatel je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:
7.1.1. je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (např. uzavření
Smlouvy, poskytnutí Služby zaslání nabídky, poskytnutí informací či vyřízení žádosti).
7.1.2. Provozovatel musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon
(např. povinnost ověřovat totožnost, fakturace, účetnictví apod.).
7.1.3. je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany
(např. z důvodu vedení si databáze Uživatelů, vedení pohledávek apod.).
7.1.4. je potřebuje předat Makléři, který je tedy příjemcem osobních
údajů Zájemců.


8 Jaké osobní údaje Provozovatel zpracovává?
8.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele zejména v tomto rozsahu:
8.1.1. Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého
bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, věk.
8.1.2. Popisné údaje: bankovní spojení.
8.1.3. Údaje týkající se nemovitosti, která je předmětem financování
(cena nemovitosti na trhu)
8.1.4. Údaje týkající se úvěru/půjčky: výše úvěru, fixace úvěr, doba
splácení úvěru.
8.1.5. Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce Uživatele.
8.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Makléře zejména v tomto rozsahu:
8.2.1. Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,
adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou
adresu, IČO/DIČ.
8.2.2. Popisné údaje: bankovní spojení.
8.2.3. Údaje týkající se podaných nabídek na poptávané nemovitosti,
která je předmětem financování (cena nemovitosti na trhu)
8.2.4. Údaje týkající se poskytnutého úroku a doby fixace úvěru, doby
splácení úvěru.
8.2.5. Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce Makléře,
pokud je zvolen.
8.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje osob, které vložily žádost či dotaz do
kontaktního formuláře na portálu rawstore.cz, zejména v tomto rozsahu:
8.3.1. Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, telefonický
kontakt, e-mailovou adresu.

9 Komu může Provozovatel zpřístupnit osobní údaje?
9.1. Subjekt údajů bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpřístupnit či
sdělit jeho osobní údaje:
9.1.1. subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně
závaznými právními předpisy oprávněny po Provozovateli
požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní
orgány apod.).
9.1.2. zpracovateli, se kterým Provozovatel spolupracuje. S ohledem
na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů,
Provozovatel na žádost subjektu údajů informuje o konkrétních
zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě
smlouvy o zpracování osobních údajů.


10
Provozovatel neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

11
Jak dlouho bude Provozovatel uchovávat osobní údaje?
11.1. Provozovatel bude osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu trvání
smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy,
případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či
ochranu práv Provozovatele. Konkrétní informace budou subjektu údajů
sděleny na jeho žádost.

12 Jaká jsou práva subjektů údajů?
12.1. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních
údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních
údajů.
12.2. Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Provozovateli informace o
zpracování svých osobních údajů, které je mu Provozovatel povinen bez
zbytečného odkladu předat. Dále je subjekt údajů oprávněn požadovat
opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování
(tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost Provozovatele osobní
údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování,
a to v předpisy stanovených případech.

13 Provozovatel ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů respektuje následující zásady:
13.1. zabezpečuje ochranu osobních subjektů údajů, údaje o subjektech údajů
jsou řádně zabezpečené a chráněné před zneužitím;
13.2. údaje o subjektech údajů shromažďujeme a využíváme pro vylepšování a
zkvalitňování Služeb;

14
Provozovatel dále shromažďuje statistické údaje, prostřednictvím nichž získává
Provozovatel představu o tom, jakým způsobem je aplikace využívána. Díky těmto
údajům může pracovat na neustálém zlepšování Služeb.

Newsletter

Facebook

Instagram

Proteinpasta#soybeans#vegan#spinach#nettle#freshfood#rawstyle#rawstore.cz#

Fotka zveřejněná uživatelem Lucie (@rawstore.cz),

Youtube

Máte dotaz? Neváhejte se zeptat

Nevyplňujte toto pole: