Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Unoexitors, s. r. o.

sidl. Vilová 3404/19a, 100 00 Praha 10 – Strašnice

identifikační číslo: 056 81 928

e-mail info@rawstore.cz

 

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese rawstore.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Unoexitors, s. r. o.
se sídlem: Vilová 3404/19a, 100 00 Praha 10 – Strašnice, identifikační číslo: 05681928 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.rawstore.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.rawstore.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

1.4
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

2. Uživatelský účet

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.3
Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.4
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnout před přijetím objednávky se považuje za zálohu.

3.7
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

4.2
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3
Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.

4.4
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1
S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či o jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího. K odstoupení je možné použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení

---------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení o odstoupení od smlouvy

Unoexitors, s. r. o. se sídlem Vilová 3404/19a, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 05681928
Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto
zboží(*)
Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
Jméno a příjmení
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
Datum
(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
---------------------------------------------------------------------------------------------

5.2
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.3
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ustanovení § 1833 občanského zákoníku tím není dotčeno.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1
Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách.

6.2
Prodávající je povinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je povinen jej na místě dodání převzít.

6.3
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ani v přiměřen dodatečné lhůtě určené prodávajícím, kupní smlouva se od počátku ruší a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat poplatek za uskladnění a správu objednávky ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých). Toto ujednání nebrání stranám uzavřít např. výměnou elektronické korespondence novou kupní smlouvu se stejným předmětem plnění.

6.4
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. Práva z vadného plnění

7.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku).

7.2
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení.

7.3
V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vadu, náleží kupujícímu práva z vadného plnění dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.5 
Není-li zboží převzato kupujícím od prodávajícího do 1 měsíce od vytvoření objednávky a uhrazení, je objednávka stornována a peníze zaslány zpět na účet kupujícího.

9. Ochrana osobních údajů a Informace o zpracování osobních údajů

9.1
Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů a osob, které vytvořili objednávku na rawstore.cz (souhrnně dále jen jako
„subjekt údajů“). Všechny osobní údaje zpracovává Provozovatel v souladu s
příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních
údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), a na to
navazujících právních předpisů.

9.2
Subjekt údajů bere na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které Provozovateli
poskytnete, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o
jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

9.3
V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů Provozovatelem se,
prosím, obraťte na: Miroslav Hanus, e-mail: info@rawstore.cz

9.4 Proč tyto osobní údaje Provozovatel zpracovává?

9.4.1
Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů zejména z těchto důvodů
(účelů):
6.4.1.1. uzavření příslušné smlouvy / vyřízení objednávky / poskytnutí
Služby.
6.4.1.2. vedení databáze Uživatelů a jejich kontaktních údajů.
6.4.1.3. fakturace a vedení účetnictví.
6.4.1.4. Informování o akcích obchodu

9.4.2
Provozovatel dále zpracovává osobní údaje osob, které vložily žádost či dotaz do kontaktního formuláře na portálu rawstore.cz, z těchto důvodů
(účelů):
6.4.2.1. aby jim zaslal nabídku.
6.4.2.2. aby jim poskytl vyžádanou informaci či jinak vyřídil jejich
žádost.

9.5
Subjekt údajů bere na vědomí, že na základě registrace v souladu s článkem 2
Obchodních podmínek učiněné na portálu rawstore.cz nebo na základě žádosti či
dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na portálu rawstore.cz dochází ke
zpracováním zadaných osobních údajů Provozovatelem, a to za výše uvedenými
účely. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu údajů poskytnutých subjektem
údajů v kontaktním formuláři, při registraci, či prostřednictvím Účtu.

9.6
Subjekt údajů dále bere na vědomí, že dochází k předání jeho osobních údajů
Spřízněným osobám pro účely vnitřní administrativy.

9.7 Co Provozovatele opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými
účely?
9.7.1. Provozovatel je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:
9.7.1.1. je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (např. uzavření
Smlouvy, poskytnutí Služby zaslání nabídky, poskytnutí informací či vyřízení žádosti).
9.7.1.2. Provozovatel musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon
(např. povinnost ověřovat totožnost, fakturace, účetnictví apod.).
9.7.1.3. je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany
(např. z důvodu vedení si databáze Uživatelů, vedení pohledávek apod.).
9.7.1.4. je potřebuje předat Makléři, který je tedy příjemcem osobních
údajů Zájemců.


9.8 Jaké osobní údaje Provozovatel zpracovává?
9.8.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele zejména v tomto rozsahu:
9.8.1.1. Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého
bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, věk.
9.8.1.2. Popisné údaje: bankovní spojení.
9.8.1.3. Údaje týkající se nemovitosti, která je předmětem financování
(cena nemovitosti na trhu)
9.8.1.4. Údaje týkající se úvěru/půjčky: výše úvěru, fixace úvěr, doba
splácení úvěru.
9.8.1.5. Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce Uživatele.
9.8.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Makléře zejména v tomto rozsahu:
9.8.2.1. Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození,
adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou
adresu, IČO/DIČ.
9.8.2.2. Popisné údaje: bankovní spojení.
9.8.2.3. Údaje týkající se podaných nabídek na poptávané nemovitosti,
která je předmětem financování (cena nemovitosti na trhu)
9.8.2.4. Údaje týkající se poskytnutého úroku a doby fixace úvěru, doby
splácení úvěru.
9.8.2.5. Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce Makléře,
pokud je zvolen.
9.8.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje osob, které vložily žádost či dotaz do
kontaktního formuláře na portálu rawstore.cz, zejména v tomto rozsahu:
9.8.3.1. Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, telefonický
kontakt, e-mailovou adresu.

9.9 Komu může Provozovatel zpřístupnit osobní údaje?
9.9.1. Subjekt údajů bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpřístupnit či
sdělit jeho osobní údaje:
9.9.1.1. subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně
závaznými právními předpisy oprávněny po Provozovateli
požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní
orgány apod.).
9.9.1.2. zpracovateli, se kterým Provozovatel spolupracuje. S ohledem
na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů,
Provozovatel na žádost subjektu údajů informuje o konkrétních
zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě
smlouvy o zpracování osobních údajů.


9.10
Provozovatel neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

9.11
Jak dlouho bude Provozovatel uchovávat osobní údaje?
9.11.1. Provozovatel bude osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu trvání
smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy,
případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či
ochranu práv Provozovatele. Konkrétní informace budou subjektu údajů
sděleny na jeho žádost.

9.12 Jaká jsou práva subjektů údajů?
9.12.1. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních
údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních
údajů.
9.12.2. Subjekt údajů je oprávněn požadovat po Provozovateli informace o
zpracování svých osobních údajů, které je mu Provozovatel povinen bez
zbytečného odkladu předat. Dále je subjekt údajů oprávněn požadovat
opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování
(tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost Provozovatele osobní
údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování,
a to v předpisy stanovených případech.

9.13 Provozovatel ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů respektuje následující zásady:
9.13.1. zabezpečuje ochranu osobních subjektů údajů, údaje o subjektech údajů
jsou řádně zabezpečené a chráněné před zneužitím;
9.13.2. údaje o subjektech údajů shromažďujeme a využíváme pro vylepšování a
zkvalitňování Služeb;

9.14
Provozovatel dále shromažďuje statistické údaje, prostřednictvím nichž získává
Provozovatel představu o tom, jakým způsobem je aplikace využívána. Díky těmto
údajům může pracovat na neustálém zlepšování Služeb.

10. Závěrečná ustanovení

10.1
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupních smluv uzavřených dle těchto obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

10.2
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.3
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5
Kontaktní údaje prodávajícího: Unoexitors, s. r. o. se sídlem: Vilová 3404/19a, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČO: 05681928


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 5. 2018

Newsletter

Facebook

Instagram

Proteinpasta#soybeans#vegan#spinach#nettle#freshfood#rawstyle#rawstore.cz#

Fotka zveřejněná uživatelem Lucie (@rawstore.cz),

Youtube

Máte dotaz? Neváhejte se zeptat

Nevyplňujte toto pole: